Konsultacijos tel. +370 652 95969

„Ne­tel­pu į stan­dar­tus!“

2008 m. rugpjūčio 12 d., (

kolekcija-moters-stichijos-dizainere-diana-ruta-stankeviciene (10)

Taip šmaikš­tau­da­mos kal­ba mo­te­rys, ku­rios dė­vi 44 ir di­des­nio dy­džio dra­bu­žius. Iš­ties, be­pi­gu puoš­tis, bū­ti ma­din­gai, keis­ti ap­ran­gos sti­lių, re­a­guo­ti į vi­sas di­zai­ne­rių pa­sta­bas, kai esi liek­na, dai­li – „su eti­ke­te“ „XS“ ar­ba „S“. To­kios mo­te­rys be di­de­lio var­go ras dar­bu­žių šio­kia­die­niams ir iš­ei­gai vi­so­se par­duo­tu­vė­se, mat tiek kur­ti, tiek siū­ti „stan­dar­ti­nėms mo­te­rims“ yra la­bai pa­pras­ta. O štai ap­kū­nios mo­te­rys.

„Kiek­vie­na ap­kū­ni sa­vaip: vie­nų stam­bes­nė vir­šu­ti­nė kū­no da­lis, ki­tų stam­būs klu­bai, už­pa­ka­liu­kas, dar ki­tos ap­skri­tos tar­si sta­ti­nai­tė, to­dėl la­bai sun­ku ati­tai­ky­ti ir at­kar­to­ti to­kios fi­gū­rų įvai­ro­vės ypa­tu­mus. Bet net ap­kū­ni mo­te­ris tu­ri fi­gū­rą, lie­me­nį, tad bruk­tis į be­for­mį, vos ne ke­lius sie­kian­tį švar­ką ar pa­lai­di­nę tik­rai ne­ver­ta!“ – sa­ko di­zai­ne­rė Dia­na Rū­ta Stankevičienė.

Pa­sak di­zai­ne­rės, yra du ap­kū­nių mo­te­rų fi­gū­ros ti­pai: „obuo­lio“ ir „kriau­šės“ for­mos. Sa­vo ti­pą kiek­vie­na ga­li nu­sta­ty­ti žvilg­te­lė­ju­si į di­de­lį veid­ro­dį, bet dar ge­riau – pa­si­kon­sul­tuo­ti su spe­cia­lis­tu di­zai­ne­riu, įvaiz­džio kū­rė­ju ar bent jau „sko­nį tu­rin­čia ir mo­kan­čia reng­tis“ drau­ge – jie pa­dės įver­tin­ti tai, ką tu­ri­me gra­žaus ir ver­ta pa­ro­dy­ti, o ne slėp­ti. Nu­sta­čius sa­vo pri­va­lu­mus ir trū­ku­mus bus leng­viau iš­si­rink­ti dra­bu­žius. „Ne­svar­bu, kad klu­bai stam­būs ar di­de­lis pil­vu­kas, – jei ko­jos gra­žios, ko­dėl ne­iš­si­rin­kus si­jo­nė­lio iki ke­lių ar net šiek tiek trum­pes­nio?. Jei krū­ti­nė di­de­lė ir klu­bai pla­tūs, bet gra­žus ir dai­lus lie­muo, ir ver­tė­tų jį iš­ryš­kin­ti, ko­dėl ne­pa­si­siu­vus kor­se­to?“.

Šiuo­lai­kiš­kos, ne­var­žo­mos kon­ser­va­ty­vios nuo­mo­nės, esą ap­kū­nioms tin­ka tik pla­tūs, be­for­miai tam­sios spal­vų pa­le­tės dra­bu­žiai, mo­te­rys sa­vo gar­de­ro­be ga­li tu­rė­ti ir lie­me­nuo­tų, gra­žiai pri­glu­du­sių suk­nu­čių, si­jo­nų ir kel­nių. Svar­bu mo­kė­ti prie jų pri­de­rin­ti ki­tus dra­bu­žius. Štai prie ap­si­tem­pu­sių kel­nių tiks šį se­zo­ną la­bai ma­din­ga lais­vo kir­pi­mo tu­ni­ka su pla­čio­mis ran­ko­vė­mis iš plo­no šil­ko au­di­nio, ro­man­tiš­ka pa­lai­di­nė su leng­vais rau­ki­nė­liais ar­ba kla­si­ki­nio sti­liaus li­ni­niai marš­ki­nė­liai – ne­ly­gu mėgs­ta­mas sti­lius. O ir kel­nės ga­li bū­ti vi­so­kios: kap­riai, ber­mu­dai, pa­žo kel­nai­tės.

Eks­pe­ri­men­tuo­ti su dra­bu­žių il­giu ga­li aukš­tos mo­te­rys. Že­mes­nės tu­rė­tų jį rink­tis la­bai ap­dai­riai – vil­kin­ti per il­gus, juo­lab lais­vus dra­bu­žius at­ro­dys dar ap­va­les­nė. Pa­slėp­ti ko­jas šil­tuo­ju me­tų lai­ku ar iš­kil­min­go­mis pro­go­mis pa­dės ke­lių sluoks­nių si­jo­nai iš plo­no au­di­nio, ku­rie at­ro­do la­bai gra­žiai. Go­dė ar ki­toks ori­gi­na­les­nio kir­pi­mo, ar­ba įsi­u­vais, klos­te­lė­mis apa­čio­je pa­pla­tin­tas si­jo­nas dai­liai at­ro­dys pa­siū­tas tiek iš ne­sto­ro li­no, tiek iš vil­nos ar sto­ro tri­ko­ta­žo. „Be­je, šį au­di­nį ap­kū­nioms mo­te­rims rei­kia rink­tis la­bai at­sar­giai. Nors jis prak­tiš­kas, la­bai pa­to­gus dė­vė­ti, ta­čiau ga­na „pa­vo­jin­gas“: minkš­tas ir plo­nas, jis iš­ryš­kins vi­sus sie­kia­mus pa­slėp­ti fi­gū­ros de­fek­tus“, – pa­ta­ria di­zai­ne­rė.

Jei kū­nas stan­dus, ne­su­gle­bęs, dra­bu­žiams ga­li­ma rink­tis plo­nus, leng­vus au­di­nius, prie­šin­gu at­ve­ju juos rei­kė­tų nau­do­ti tik vir­šu­ti­nių dra­bu­žių: švar­ke­lių, tu­ni­kos, marš­ki­nė­lių ar dau­gias­luoks­nio si­jo­no, suk­nu­tės vir­šui.

„Kon­tras­tin­gų spal­vų ver­ti­ka­lio­mis li­ni­jo­mis mar­gin­tas au­di­nys liek­ni­na fi­gū­rą“ – tai ga­na pa­se­nu­si nuo­mo­nė. Daug gra­žiau at­ro­do įstri­žos ar prie­ky­je su­ei­nan­čios kam­pu li­ni­jos, tar­si at­kar­to­jan­čios V for­mos kak­lo iš­kirp­tę. Šios li­ni­jos ga­li bū­ti tiek vie­no­do, tiek skir­tin­go plo­čio, net ke­lių skir­tin­gų spal­vų ar at­si­ra­du­sios viens­pal­via­me au­di­ny­je dėl skir­tin­go au­di­mo. Taip mar­gin­ti au­di­niai tin­ka bet ko­kios fi­gū­ros ap­kū­nioms mo­te­rims.

Be­je, pa­čios siu­van­čios sau dra­bu­žius au­di­nį ga­li „su­juos­tuo­ti“ – su­im­tas skir­tin­go plo­čio au­di­nio klos­te­les su­siū­ti ma­ši­nos pel­ta­kiais. Ta­čiau ir be mi­nė­tų juos­te­lių šian­dien gau­su op­tiš­kai fi­gū­rą ma­ži­nan­čių au­di­nių: gė­lė­ti, mar­gin­ti tiks­liais ir iš­sky­du­siais gra­fi­niais raš­tais, dė­mė­ti ir kar­tu iš­pieš­ti viensp­la­viais or­na­men­tais – svar­bu ne­si­rink­ti la­bai stam­bių. Be to, tą pa­tį įspū­dį ku­ria kon­tras­tin­gos spal­vos siū­lais iš­ryš­kin­tos ver­ti­ka­lios rel­je­fi­nės dra­bu­žio siū­lės, įvai­rūs įsi­uvai bei ap­siu­vai.

Di­zai­ne­rė Dia­na Rū­ta Stan­ke­vi­čie­nė pa­ta­ria ap­kū­nioms mo­te­rims ne­at­si­sa­ky­ti ir la­bai ma­din­gų de­ko­ra­ty­vių, bet ko­kį dra­bu­žių an­sam­blį pa­gy­vi­nan­čių dir­žų. Tie­sa, jie ne­tu­rė­tų verž­ti lie­mens ar juos­ti pla­čių klu­bų: „Dir­žas tu­ri kris­ti lais­vai, žais­min­gai, gul­ti ne tie­sia ho­ri­zon­ta­lia li­ni­ja, o šiek tiek sker­sai – fik­suo­tas ant vie­no klu­bo ar juos­mens li­ni­jos nu­ga­ro­je.

Taip pat jis ne­tu­ri bū­ti nei siau­ras, nes at­ro­dys juo­kin­gai ant stam­bios fi­gū­ros, nei itin pla­tus, nes vi­siš­kai iš­dar­kys fi­gū­ros har­mo­ni­ją. Op­ti­ma­lus jo plo­tis 6–10 cm, nors ga­li bū­ti vie­na­me ga­le siau­res­nis, o ki­ta­me – pla­tes­nis.“

Ren­kan­tis įman­trią ap­dai­lą ne­rei­kia per­si­steng­ti: ne­svar­bu, ko­kį dar­bu­žių sti­lių iš­si­rink­si­te, ge­riau ma­žiau de­ta­lių ne­gu per daug.

Daugiau »

Scroll to Top